Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Hurtownia internetowa JARBEX (zwana w dalszej części JARBEX) działająca pod adresem www.jarbex.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysyłkowej obuwia. Właścicielem serwisu jest Firma Handlowa "JARBEX Robert Jankowski" prowadząca działalność gospodarczą pod adresem:


"JARBEX" Robert Jankowski
Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D16  
05-552 Wólka Kosowska
 

 

Filia:
Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D16  
05-552 Wólka Kosowska

 

Kontakt z obsługą serwisu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Aktualne dane teleadresowe oraz inne dane, w tym numer rachunku bankowego dostępne są na stronie www.jarbex.pl w zakładce Kontakt.


2. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
2.1. Zakupy w hurtowni internetowej JARBEX mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców tj. osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2.2. Do sprzedaży hurtowej nie ma zastosowania: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), a także ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. Korzystanie z serwisu www.jarbex.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

II. OFERTA

 

1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
2. JARBEX dokłada starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w serwisie produktów były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz z informacjami otrzymanymi od producentów. JARBEX nie ponosi odpowiedzialności za błędy w danych technicznych lub nagłą ich zmianę przez producenta.
3. Klient, który złożył zamówienie jest niezwłocznie informowany o niedostępności towarów objętych zamówieniem, zmianie ceny lub istotnych parametrów technicznych produktów. W takim przypadku Klient ma prawo wyboru co do dalszego sposobu realizacji zamówienia (zmiana modelu towaru, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację, częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
4. W przypadku produktów z najnowszych kolekcji JARBEX umożliwia dokonywanie zamówień obejmujących te towary przed ich wprowadzeniem do sprzedaży. Klienci decydujący się na zakup takich towarów winni zwrócić uwagę na przybliżoną datę realizacji zamówienia podaną w karcie produktu. Jeśli termin realizacji takiego zamówienia ulegnie zmianie Klient zostanie o tym poinformowany i wówczas ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz zwrotu ewentualnej przedpłaty.

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA


1. Zamówienia można składać na trzy sposoby:
- poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.jarbex.pl
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - biuro@jarbex.pl
- telefonicznie w dni powszednie w godz. 7:00 do 16:00.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie zgodnych z prawdą danych adresowych i kontaktowych, w szczególności numeru telefonu kontaktowego i   adresu e-mail oraz wybór formy płatności. JARBEX zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta poprzez żądanie przesłania na email lub fax wpisu do CEiDG wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru NIP. W przypadku podania nieprawdziwych danych JARBEX ma prawo do odrzucenia zamówienia.
3. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz zamówienia przesłane drogą elektroniczną nie zawierające wszystkich niezbędnych informacji nie będą rozpatrywane. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez JARBEX w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.
5. Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto lub gotówką przy odbiorze (za pobraniem).

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WYSYŁKA


1. Chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
- w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną: mailowe potwierdzenie zamówienia przez JARBEX,
- w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną - chwila, w której pracownik obsługi przyjął zamówienie. W zamówieniach, w których Klient wybrał przedpłatę na konto, zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na konto bankowe JARBEX.
2. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2.1. Czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu w zależności od ilości oraz dostępności poszczególnych modeli produktów objętych zamówieniem. Na kartach wszystkich produktów podana jest informacja o dostępności i przewidywanym czasie realizacji.
2.2. Zamówienia złożone po godzinach pracy serwisu, w weekendy oraz święta realizowane są w pierwszym dniu roboczym.
3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.1. Firma JARBEX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy firmy kurierskiej.
3.2. JARBEX nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. W takim przypadku, jeżeli Klient zdecyduje się na ponowną wysyłkę towaru zobowiązany jest on do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku umowę uważa się za niezawartą, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.
4. Do każdej przesyłki dołączona zostaje faktura VAT uprawniająca do korzystania z praw gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.
5. Koszty wysyłki figurują jako osobna pozycja na fakturze lub paragonie, a ich wielkość zależy od formy płatności, spedytora oraz wagi towaru.
6. JARBEX przygotowuje towar do wysyłki w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego Klient jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. W razie stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient winien sporządzić protokół reklamacyjny lub protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a dotyczące ich reklamacje nie są uznawane.

 

V. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE RZECZY

 

1. JARBEX ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady produktów zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z ich przeznaczenia albo jeżeli produkty zostały Klientowi wydane w stanie niezupełnym. JARBEX nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Klient ma możliwość zgłoszenia wady zakupionych produktów w ciągu 14 dni od odebrania zamówionych produktów. Klient żądać może wymiany wadliwych produktów lub od umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy - Klient zwraca towar, a JARBEX - cenę uiszczoną przez Klienta.
2.1. Zwrot zakupionych produktów nie jest możliwy z innych przyczyn niż te określone w ust. 1.
2.2. Zgłoszenie wady rzeczy winno nastąpić e-mailowo lub telefonicznie celem –  w przypadku odstąpienia od umowy - uzgodnienia terminu zwrotu wzajemnych świadczeń lub możliwości wymiany produktów oraz terminu ewentualnej wymiany wadliwych produktów.
2.3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej.
3. Podane ceny netto produktów zostały obniżone o 3% na poczet ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. Tym samym, JARBEX wyłącza możliwość żądania obniżenia ceny w przypadkach wystąpienia wad fizycznych produktów.

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu. Reklamacja zostanie uwzględniona, jeśli produkt nie był używany oraz nie został w żaden sposób uszkodzony przez Klienta.
2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu reklamacji w przypadku uszkodzeń oryginalnego opakowania zbiorczego danego produktu.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
4. Przed wysłaniem pisemnej reklamacji oraz przed odesłaniem towarów należy uprzednio zgłosić powyższe telefonicznie lub mailowo. Reklamacje na towary odesłane bez uprzedniego zawiadomienia JARBEX nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje są rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. JARBEX informuje, iż podane ceny netto produktów zostały obniżone o 3% na poczet ewentualnych roszczeń z reklamacji.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. JARBEX Robert Jankowski, Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D-16, 05-552 Wólka Kosowska, Polska, NIP:532-175-03-74
Klienci mogą nawiązać kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem nr tel. +48 660 214 255, +48 22 708 88 10 lub poczty elektronicznej biuro@jarbex.pl.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W granicach wskazanych powyżej – Sprzedawca może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Sprzedawca będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
8. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. OCHRONA WŁASNOŚCI

 

Wszystkie zdjęcia, grafiki i opisy produktów stanowią własność firmy JARBEX Robert Jankowski Ich kopiowanie i publikowanie bez zgody JARBEX jest zabronione.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między JARBEX, a Kupującym jest Sąd Rejonowy.
2. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące strony www.jarbex.pl oraz produktów udostępnianych przez JARBEX należy zgłaszać na adres: biuro@jarbex.pl lub pisemnie na adres: JARBEX Robert Jankowski, Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D16, 05-552 Wólka Kosowska.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel