Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Hurtownia internetowa LEVELS GROUP SP. Z O.O. (zwana w dalszej części LEVELS GROUP SP. Z O.O.) działająca pod adresem www.jarbex.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysyłkowej obuwia. Właścicielem serwisu jest Firma Handlowa "LEVELS GROUP SP. Z O.O." prowadząca działalność gospodarczą pod adresem:


"LEVELS GROUP SP. Z O.O.
 ul. M. Świątkiewicz 51 lok. 41A
05-552 Mroków"
 

Filia:
ul. M. Świątkiewicz 51 lok. 41A   
05-552 Mroków

 

Kontakt z obsługą serwisu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Aktualne dane teleadresowe oraz inne dane, w tym numer rachunku bankowego dostępne są na stronie www.jarbex.pl w zakładce Kontakt.


2. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
2.1. Zakupy w hurtowni internetowej LEVELS GROUP SP. Z O.O. mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców tj. osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2.2. Do sprzedaży hurtowej nie ma zastosowania: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), a także ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

II. OFERTA

 

1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
2.  LEVELS GROUP SP. Z O.O. dokłada starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w serwisie produktów były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz z informacjami otrzymanymi od producentów.  LEVELS GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w danych technicznych lub nagłą ich zmianę przez producenta.
3. Klient, który złożył zamówienie jest niezwłocznie informowany o niedostępności towarów objętych zamówieniem, zmianie ceny lub istotnych parametrów technicznych produktów. W takim przypadku Klient ma prawo wyboru co do dalszego sposobu realizacji zamówienia (zmiana modelu towaru, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację, częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
4. W przypadku produktów z najnowszych kolekcji LEVELS GROUP SP. Z O.O. umożliwia dokonywanie zamówień obejmujących te towary przed ich wprowadzeniem do sprzedaży. Klienci decydujący się na zakup takich towarów winni zwrócić uwagę na przybliżoną datę realizacji zamówienia podaną w karcie produktu. Jeśli termin realizacji takiego zamówienia ulegnie zmianie Klient zostanie o tym poinformowany i wówczas ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz zwrotu ewentualnej przedpłaty.

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

 


1. Zamówienia można składać na trzy sposoby:
- poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - kontakt.levelsgroup@gmail.com
- telefonicznie w dni powszednie w godz. 7:00 do 16:00.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie zgodnych z prawdą danych adresowych i kontaktowych, w szczególności numeru telefonu kontaktowego i   adresu e-mail oraz wybór formy płatności. LEVELS GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta poprzez żądanie przesłania na email lub fax wpisu do CEiDG wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru NIP. W przypadku podania nieprawdziwych danych LEVELS GROUP SP. Z O.O. ma prawo do odrzucenia zamówienia.
3. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz zamówienia przesłane drogą elektroniczną nie zawierające wszystkich niezbędnych informacji nie będą rozpatrywane. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez LEVELS GROUP SP. Z O.O. w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.
5. Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto lub gotówką przy odbiorze (za pobraniem).

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WYSYŁKA


1. Chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
- w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną: mailowe potwierdzenie zamówienia przez LEVELS GROUP SP. Z O.O.,
- w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną - chwila, w której pracownik obsługi przyjął zamówienie. W zamówieniach, w których Klient wybrał przedpłatę na konto, zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na konto bankowe LEVELS GROUP SP. Z O.O.
2. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2.1. Czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu w zależności od ilości oraz dostępności poszczególnych modeli produktów objętych zamówieniem. Na kartach wszystkich produktów podana jest informacja o dostępności i przewidywanym czasie realizacji.
2.2. Zamówienia złożone po godzinach pracy serwisu, w weekendy oraz święta realizowane są w pierwszym dniu roboczym.
3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.1. Firma LEVELS GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy firmy kurierskiej.
3.2. LEVELS GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. W takim przypadku, jeżeli Klient zdecyduje się na ponowną wysyłkę towaru zobowiązany jest on do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku umowę uważa się za niezawartą, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.
4. Do każdej przesyłki dołączona zostaje faktura VAT uprawniająca do korzystania z praw gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.
5. Koszty wysyłki figurują jako osobna pozycja na fakturze lub paragonie, a ich wielkość zależy od formy płatności, spedytora oraz wagi towaru.
6. LEVELS GROUP SP. Z O.O. przygotowuje towar do wysyłki w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego Klient jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. W razie stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient winien sporządzić protokół reklamacyjny lub protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a dotyczące ich reklamacje nie są uznawane.

 

V. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE RZECZY

 

1. LEVELS GROUP SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady produktów zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z ich przeznaczenia albo jeżeli produkty zostały Klientowi wydane w stanie niezupełnym. LEVELS GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Klient ma możliwość zgłoszenia wady zakupionych produktów w ciągu 14 dni od odebrania zamówionych produktów. Klient żądać może wymiany wadliwych produktów lub od umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy - Klient zwraca towar, a LEVELS GROUP SP. Z O.O. - cenę uiszczoną przez Klienta.
2.1. Zwrot zakupionych produktów nie jest możliwy z innych przyczyn niż te określone w ust. 1.
2.2. Zgłoszenie wady rzeczy winno nastąpić e-mailowo lub telefonicznie celem –  w przypadku odstąpienia od umowy - uzgodnienia terminu zwrotu wzajemnych świadczeń lub możliwości wymiany produktów oraz terminu ewentualnej wymiany wadliwych produktów.
2.3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej.
3. Podane ceny netto produktów zostały obniżone o 3% na poczet ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. Tym samym, LEVELS GROUP SP. Z O.O. wyłącza możliwość żądania obniżenia ceny w przypadkach wystąpienia wad fizycznych produktów.

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu. Reklamacja zostanie uwzględniona, jeśli produkt nie był używany oraz nie został w żaden sposób uszkodzony przez Klienta.
2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu reklamacji w przypadku uszkodzeń oryginalnego opakowania zbiorczego danego produktu.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
4. Przed wysłaniem pisemnej reklamacji oraz przed odesłaniem towarów należy uprzednio zgłosić powyższe telefonicznie lub mailowo. Reklamacje na towary odesłane bez uprzedniego zawiadomienia LEVELS GROUP SP. Z O.O. nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje są rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. LEVELS GROUP SP. Z O.O. informuje, iż podane ceny netto produktów zostały obniżone o 3% na poczet ewentualnych roszczeń z reklamacji.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. LEVELS GROUP SP. Z O.O., ul. M. Świątkiewicz 51 lok. 41A, 05-552 Mroków, Polska, NIP:123-129-79-63
Klienci mogą nawiązać kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem nr tel.+48 538-650-953 lub poczty elektronicznej kontakt.levelsgroup@gmail.com.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W granicach wskazanych powyżej – Sprzedawca może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Sprzedawca będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
8. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. OCHRONA WŁASNOŚCI

 

Wszystkie zdjęcia, grafiki i opisy produktów stanowią własność firmy LEVELS GROUP SP. Z O.O. Ich kopiowanie i publikowanie bez zgody LEVELS GROUP SP. Z O.O. jest zabronione.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między LEVELS GROUP SP. Z O.O., a Kupującym jest Sąd Rejonowy.
2. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej strony oraz produktów udostępnianych przez LEVELS GROUP SP. Z O.O. należy zgłaszać na adres: kontakt.levelsgroup@gmail.com lub pisemnie na adres: LEVELS GROUP SP. Z O.O., ul. M. Świątkiewicz 51 lok. 41A, 05-552 Mroków, Polska.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel